2016. április 24.

Kiss Lajos András: Az utópia helyei

Hegel az Esztétika című munkája harmadik kötetében külön fejezetet szentel az úgynevezett szimbolikus építészet problémájának. A keleti, despotikus társadalmak építészetének – amelynek talán az egyiptomi piramisok jelenthetik az ideáltípusát – az volt a célja, hogy a földi halandó egy megaszimbólum segítségével felemelkedhessen az általános gondolat legmagasabb lehetőségéig. A valóságosan is létező piramisok vagy a mitikus babiloni torony közvetlenül – minden bonyolult fogalmi közvetítést mellőzve – utalnak a legmagasabb rendű istenségre vagy istenkirályra, amely megtestesíti a társadalom egészét. Hegel szerint a keleti építészet imént említett példái egyszerű absztrakción alapulnak: a despota mint megaszubjektum egyesíti magában a természet és a társadalom minden jelenségét, mindezt olyan érzéki formában kifejezve, amely szinte végtelen számú interpretációra ad lehetőséget. A keleti, úgynevezett szimbolikus építészet a patriarchális társadalmak csekély mértékben differenciálódott világára „van szabva”. A keleti despotikus társadalmakban nincsenek írott alkotmányok, amelyek racionális alapokra helyeznék a társadalom tagjainak kapcsolatrendszerét. De az együvé tartozás szükséglete a keleti despotikus rendszerekben is megjelenik, s ennek a szükségletnek jól látható, érzékileg és fogalmilag egyaránt megragadható formáját kellett kigondolni és megvalósítani.

Az orosz filozófus, Mihail Riklin, szerint az 1930-as évek elejétől az ötvenes évek végéig épített Moszkvai Metro éppen az imént említett szimbolikus építészet feltámasztására tett nagyszabású kísérletként értelmezhető. Azonban, amíg a keleti építészet ideológiai hátteréről csak néhány ókori görög történész közvetítésével (pl. Hérodotosz) juthatunk megfelelő információhoz, addig a Moszkvai Metro építése folyamatos média-diskurzus közepette zajlott, amelynek retrospektív rekonstrukciója nagyban hozzájárulhat a totalitárius társadalmak működés-logikájának megértéséhez.

A tanulmány PDF-ben /345 KB/

Nincsenek megjegyzések: