2016. április 24.

Sugár Péter: Utópia-díszletek

Úgy tetszik, az utópiák sokkal inkább megvalósíthatók, mint ahogyan azt hiszik. S voltaképpen egy sokkal nyugtalanítóbb kérdés előtt találjuk magunkat: hogyan kerüljük el határozott megvalósulásukat?...Az utópiák megvalósíthatók. Az élet az utópiák felé halad. És talán egy új évszázad kezdődik el, egy olyan század, amikor az értelmiségiek és a művelt osztály majd olyan módozatokról álmodozik, amelyekkel el lehet kerülni az utópiákat, és vissza lehet térni egy nem utópista társadalomhoz, amely kevésbé „tökéletes” és szabadabb.

Nyikolaj Bergyajev
1. AZ UTÓPIÁRÓL ÉS AZ ÉPÍTÉSZET UTÓPIZMUSÁRÓL

Általánosan elterjedt nyugat-európai nézet, hogy „az utópikus gondolkodás a nyugati ember jövőképének szerves része; politikai képzeletét táplálja, horizontját szélesíti.” Molnár Tamás keresztény filozófus szavaival, „Realizmus és utópizmus az emberi állapot értékelésének két különféle módja, melyek az idők végezetéig szemben fognak állni egymással.” „Az utópizmus… mindig is sokak világszemlélete volt, és biztos, hogy hívei semmivel sem voltak kevésbé kitartóak, mint a világtörténelem bármely más irányzatának vagy doktrínájának követői.” Az utópista gondolkodás nem korlátozódik a politikai tervezés területére, hanem a gondolkodás önálló kategóriáját alkotja. „Az elme utópikus hajlama igen erős és szinte minden korban megnyilvánul”. A közvélekedés az utópistát idealistának látja, „akit e siralomvölgy állapotai nem hagynak nyugodni, s aki azért veszi föl a harcot az uralmon lévő hatalmakkal, hogy boldogságot hozzon a földre. Ha így nézzük, az utópista költő, próféta, az emberi nem jótevője – a föld sója.”
Ezzel szemben Molnár Tamás az utópizmust ab ovo erkölcstelennek tartja, eretnekségnek, legyen az vallási, vagy politikai színezetű. Véleménye szerint „az utópia gyökere szembefordulás Istennel, mértéktelen gőg és vágy – az egész emberiség sorsa fölötti korlátlan uralkodás vágya.” Az utópia azért eretnekség, („örök eretnekség”) mert az Isten országát akarja a földön létrehozni. Méghozzá lehetőleg azonnal. Konzervatív keresztény nézőpontból az isteni gondviselésbe nem szabad beavatkozni, a történelmet hagyni kell a maga folyása szerint haladni. Minden erőszakos beavatkozás, legyen az forradalom, vagy a történelem megállítására tett bármilyen kísérlet („a történelem vége”), bűn, eretnekség.

A tanulmány PDF-ben /425 KB/

Nincsenek megjegyzések: