2016. július 15.

Hans Sedlmayr: Az építészet mint ábrázolóművészet

1937-ben jelentette meg Heinrich Zimmer heidelbergi tudós A hindu templom szimbolikájához című tanulmányát.1 Ebben a következőket olvassuk: „Az épületek nem igénylik, hogy bármit is elképzeljünk: funkciójuk kimerül abban, hogy egy belsőt elkülönítsenek egy külsőtől, és egyszersmind megóvják azt. De a hindu templomok [lényege] nem merül ki ebben a célszerűségben: ábrázolásokként [Schilderungen], előképek másolataiként jelentést [Sinn] hordoznak” – vagy, hogy az alábbiakban még megalapozást kívánó megfogalmazást megelőlegezzük: olyan műalkotások, melyek az ábrázoló művészethez tartoznak. „Mahabalipur kősziklából kifaragott templomai, így közöttük Dhararaja-ratha (7. századi) temploma (47. kép) a maga sokemeletes, sziklából kifaragott, ernyőszerű [Doldenstande] tetőzetével, egymás fölé rétegezett dekoratív épület- és tetőzónáival, melyeknek patkóíves ablaknyílásaiból üdvözültek (ghandarva) tekintenek ki: mindez egy teraszos mennyei város plasztikus ábrázolása, azon isten túlvilági szférájában, melynek kultikus képe alant a cellában található. Az ilyen templomokat rathának (avagy vimanának), azaz szekérnek nevezik. Lebegő szekérvilágok, melyekben az istenek és a hozzájuk fölemelkedett üdvözültek lakoznak, azon lakhelyek mintája szerint, melyekkel a védikus bevándorlás korszakában a vándorló árják Indiába érkeztek. A sziklából faragott avagy faragott kövekből emelt, szekérszimbolikát tükröző templomok mellé, ezek mobil testvéreiként állíthatók azok a gigantikus fa felvonulási szekerek, mozgó épületek, melyeket az ünnepek alkalmával mint megannyi faragott frízzel és szoboralakkal teljesen beborított templomot fellelkesült zarándokok serege vontatott.”
Ha Zimmer szerint egyrészről „a világszekér eme régi leltári darabja” a védikus-árja vallás hozzájárulása „az őt befogadó későbbi hindu-indiai keverékvalláshoz, másrészről Meru, a centrális világhegy (zikkurat-templomokon felismerhető sumér-babilóniai képzetével rokon, 45. kép) ideája viszont az árja bevándorlást megelőző korszak óindiai kozmológiájából ered. Ez utóbbi a hinduizmus összindiai panteonjába az egyetlen hegy körül teraszosan elterülő isteni paradicsom előképeként talált utat.”

Forrás: Endrődi Gábor (szerk.): Szöveggyűjtemény a művészettörténet-írás történetéhez, Budapest, ELTE BTK Művészettörténeti Intézet, pp.: 238-253.
Forrás: http://arthist.elte.hu/TAMOP_412/3_1_antologia.pdf

Nincsenek megjegyzések: